Albums From David Oistrakh, Lev Oborin & Sviatoslav Knushevitsky